The Bank of East Asia

個人銀行

電子理財大抽獎

  

全新東亞手機銀行除咗畀你自訂個人化介面,更帶來多項嶄新理財功能,如24/7外幣兌換,參加個人及團隊任務贏獎賞等。各種理財需要都可以透過手機辦妥!

由即日起至6月30日,只要用東亞手機銀行 / 東亞網上銀行完成下表項目, 即自動參加大抽獎,贏取高達HK$10,000超市禮券!簡單登入就有抽獎機會,你點可以錯過?

 

第一階段:4月15日至30日

第二階段:5月1日至31日

第三階段:6月1日至30日

 

每階段大派合共HK$20,000獎賞,包括:

頭獎 - HK$10,000(1名)

二獎 - HK$500(10名)

三獎 - HK$100(50名)

 

完成簡單項目 贏豐富大獎

指定項目

抽獎機會

每階段抽獎機會上限1

登入東亞手機銀行/東亞網上銀行2

示範:

1次

15次

以「轉賬」功能轉賬3

示範:

1次

15次

繳交電子賬單 4, 5, 6

示範:

5次

15次

開立定期存款7

示範:

5次

15次

兌換外幣8

示範:

5次

15次

匯款9

示範:

5次

15次

以東亞銀行賬戶於電子錢包完成交易10

示範:

5次

15次

參加財富組合挑戰站之推廣活動1次,並完成相應的任務


示範:登入東亞手機銀行 > 選單 > 投資 > 財富組合 > 挑戰

5次

15次

成功申請「好用錢」信用卡簽賬及結單分期

示範:

5次

5次

(推廣期內上限為5次)

更新接受市場推廣意願11

 

示範:登入東亞手機銀行 > 左上方設定 > 市場推廣喜好

5次

5次

(推廣期內上限為5次)

 

立即登入東亞手機銀行/東亞網上銀行
贏豐富獎賞!

推廣期由即日起至2024年6月30日。受條款及細則約束。

 

註:

 1. 每位客戶每階段之抽獎機會會於每個階段第一天重新計算。
 2. 如忘記登入密碼,你可於東亞手機銀行內重設後即時使用新密碼登入。按了解流程。
 3. 每次以「轉賬」功能轉賬交易金額需為HK$20或以上或其等值。如欲提高「小額轉賬」限額,請先於東亞手機銀行上啟動i-Token後於左上方「設定」>「交易及提款限額設定」>「小額轉賬限額」;如欲提高「轉賬或匯出匯款至未登記之收款人」的交易限額,請先於東亞手機銀行上啟動i-Token後以雙重認證方式或掃瞄二維碼登入東亞網上銀行按「設定」>「交易限額」提升相關交易限額。按了解流程。
 4. 不適用於以東亞手機銀行內「掃描二維碼」和以商戶流動應用程式透過東亞手機銀行 (App-to-app)繳交的電子賬單。
 5. 每次繳交電子賬單交易金額需為HK$50或以上或其等值。如欲提高「高風險商戶繳款」的交易限額,請先於東亞手機銀行上啟動i-Token後以雙重認證方式或掃瞄二維碼登入東亞網上銀行按「設定」>「 交易限額」啟動或提升交易限額。按了解流程。
 6. 如於東亞手機銀行內以信用卡繳費,只適用於指定商戶類別包括「政府或法定機構」、「公用事業機構」、「教育:小學或中學」及「教育:專上或專業學府」。(適用於只持有信用卡客戶)
 7. 每項定期存款交易金額須為HK$5,000或以上或其等值及存款期至少一個月。
 8. 每次兌換外幣交易金額須為HK$2,000或以上或其等值。
 9. 每次匯款交易金額須為HK$1,000或以上或其等值。
 10. 合資格交易包括以東亞銀行銀行賬戶為AlipayHK/八達通App/PayMe/WeChat Pay HK增值或以雲閃付App付款。每次交易金額須為HK$50或以上或其等值。
 11. 更新市場推廣喜好為「接收所有推廣訊息的途徑」或「接收個別市場推廣訊息途徑」(包括流動短訊/多媒體訊息、電郵、推廣郵件、電話渠道或隨結單郵寄之宣傳單張)。

 

重要聲明:

 • 投資涉及風險。
 • 外匯價格可升亦可跌並會波動。投資者有可能會因進行外匯交易而損失其部分或全部投資。

 

請提防虛假網站及流動程式。

 

Apple 和 Apple 標誌是 Apple Inc. 在美國和其他國家或地區註冊的商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務商標。Google Play 和 Android 均為 Google Inc. 的註冊商標。

 

借定唔借 ? 還得到先好借 !

查詢熱線:2211 1321