The Bank of East Asia

个人银行

东亚银行CENTENNIAL World Elite Mastercard卡

SC_01

SC02

SC_03

SC_04 

SC_05

SC_05a

SC_06

SC_07

SC_08

SC_09

SC_10

SC_11

SC_12

SC_13

SC_14

 

SC_15

备注:
  1. 主卡持卡人专享。
  2. 额外奖赏推广(包括BEA飞行里数奖赏计划及BEA签账奖分计划)有效期由2024年1月1日起至2024年6月30日。有关「东亚信用卡礼遇及签账奖赏」详情,请按此 。
  3. 每位合资格持卡人于整个推广期内最多可享用此优惠5次。此优惠只限首2,000次预订使用。 
  4. 免费保险受条款及细则约束,请参阅完整的承保范围、除外责任、条款及细则。

SC_16

 

受条款及细则约束。

借定唔借?还得到先好借!

 

无障碍网页嘉许计划2022-2023三年卓越表现奖