The Bank of East Asia

关于东亚银行

提名委员会成员名单

  • 黄子欣博士(主席)
   (董事会副主席兼独立非执行董事)

 

  • 李国宝爵士
   (董事会执行主席)

 

  • 奥正之先生
   (非执行董事)

 • 唐英年博士
  (独立非执行董事)

 • 范徐丽泰博士
  (独立非执行董事)

 • 李国本博士
  (独立非执行董事)