The Bank of East Asia

关于东亚银行

风险委员会成员名单

  • 唐英年博士(主席)
   (独立非执行董事)
 
  • 黄子欣博士
   (董事会副主席兼独立非执行董事)

  • 李国星先生
   (非执行董事)

  • 黄永光博士
   (非执行董事)

  • 李国荣先生
   (独立非执行董事)

 

  • 李国本博士
   (独立非执行董事)

  • 杜家驹先生
   (独立非执行董事)