The Bank of East Asia

關於東亞銀行

執行主席及高層管理人員

執行主席

                                              

李國寶爵士

執行主席   

                關個人資料詳情,請按此                    

        

                     

             

                         

 

         

高層管理人員

                                            

李民橋先生

聯席行政總裁

                  有關個人資料詳情,請按此                 

 

  

李民斌先生

聯席行政總裁

      有關個人資料詳情,請按此                  

 

  

    

 

 

 

       
         

李繼昌先生

副行政總裁兼投資總監

有關個人資料詳情,請按此     

 

 

 

 唐漢城先生

副行政總裁兼營運總監

有關個人資料詳情,請按此